Επικαιρότητα

Διευκρινίσεις της ομάδας έργου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 11 Μαρτίου 2019, η ομάδα έργου της ‘EBA’ προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2.

Οι διευκρινίσεις καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • τη λειτουργική δυνατότητα δοκιμών (“testing facility”) που θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμη οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στους νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’) στο πλαίσιο των ‘APIs’,
  • την ευθυγράμμιση των λειτουργιών των ‘APIs’, και
  • τον κατάλογο των εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (“qualified trust service providers”) που εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στο πλαίσιο της PSD 2.

Κείμενο διευκρινήσεων

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)