Σημαντικά

Έκδοση αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας (LEI)

Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Οδηγίας 2014/65/ΕΕ «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (MiFID II) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» (MiFIR), τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, μετά την 3η Ιανουαρίου 2018, υποχρεούνται να αποκτήσουν τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας Legal Entity Identifier – “LEI”.

Ο LEI είναι ένας 20ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης, που εκδίδεται άπαξ με  δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17442. Ο εν λόγω κωδικός  επιτρέπει τη σαφή και μοναδική ταυτοποίηση νομικών προσώπων τα οποία συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνδέεται με ένα σύνολο βασικών πληροφοριών της νομικής οντότητας, μεταξύ άλλων, την επωνυμία και τη διεύθυνση-έδρα της.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ LEI

Τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκτελούν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μετά την 3/1/2018, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απόκτηση κωδικού LEI και, ακολούθως, τη γνωστοποίησή του πριν τη διαβίβαση οποιασδήποτε εντολής τους, στο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται. Σημειώνεται ότι LEI απαιτείται και από τις προσωπικές επιχειρήσεις, δηλαδή από O.E., E.E. και Ι.Κ.Ε.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ LEI

Η έκδοση του κωδικού LEI πραγματοποιείται μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένων και πιστοποιημένων φορέων, των επονομαζόμενων Local Operating Units (LOUs). Κάθε νομική οντότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης LEI στον  πιστοποιημένο φορέα  (LOU) της επιλογής της. Ο αναλυτικός κατάλογος των πιστοποιημένων φορέων μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του GLEIF, ήτοι του διεθνούς οργανισμού που παρακολουθεί την έκδοση των εν λόγω κωδικών: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του κωδικού LEI μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της LEI ROC  που αποτελεί τον οργανισμό που συντονίζει και εποπτεύει την έκδοση των κωδικών LEI και του GLEIF

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της υπηρεσίας AξΙΑlei, παρέχει στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να ανανεώνουν ετησίως τον κωδικό LEI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και τα έξοδα έκδοσης και ετήσιας ανανέωσης του κωδικού,  μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.helex.gr/el/axialei.