Επιτόκια αναφοράς και χρηματοοικονομικοί δείκτες

 

1. Τρέχοντα επιτόκια

Στο πλαίσιο της άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθορίζει τρία βασικά επιτόκια:

i. Επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations rate)
Είναι το επιτόκιο με βάση το οποίο καταρτίζονται οι πράξεις ανοικτής αγοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Τραπεζών που λειτουργούν στα κράτη μέλη της ζώνης του ΕΥΡΩ (στη συνέχεια «οι Τράπεζες»). Με τις εν λόγω πράξεις παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις Τράπεζες ο κύριος όγκος της ρευστότητας.

Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο:
από 16 Μαρτίου 2016: 0,00%

ii. Επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (deposit facility rate)
Είναι το επιτόκιο για καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας από τις Τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο:
από 16 Μαρτίου 2016: -0,40%

iii. Επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης
(marginal lending facility rate)

Είναι το επιτόκιο με το οποίο οι Τράπεζες δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κεφάλαια για διάρκεια μίας ημέρας

Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο:
από 16 Μαρτίου 2016: 0,25%

2. Η εξέλιξη των ως άνω βασικών επιτοκίων (1999-2013)
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα ΕΚΤ : http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
Πρόκειται για το επιτόκιο που προσφέρεται για καταθέσεις μιας Τράπεζας σε άλλη Τράπεζα αναφορικά με ορισμένη διάρκεια (π.χ., μιας εβδομάδας, ενός μηνός) σε ΕΥΡΩ.

Το EURIBOR διαμορφώνεται, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας , με βάση επιτοκιακά στοιχεία, για κάθε διάρκεια κατάθεσης, που συνεισφέρουν σαρανταδύο (42) τράπεζες, σε καθημερινή βάση, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες του συστήματος TARGET 2 1, και δημοσιεύεται:
  • στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.euribor.org,
  • από το πρακτορείο Reuters΄, ή/και
  • από άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων,
στις 11.00 ώρα κεντρικής Ευρώπης ή 12.00 ώρα Ελλάδος.

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πλέον αντιπροσωπευτικά επιτόκια EURIBOR, όπως ισχύουν, καθώς και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι (μ.ο) για την εκάστοτε περίοδο των προηγουμένων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, όπως έχουν διαμορφωθεί την αντίστοιχα αναφερόμενη ημερομηνία:


Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019
Euribor ενός (1) μήνα:
-0,39 %
μ.ο. Euribor ενός (1) μήνα:
-0,39 %
Euribor τριών (3) μηνών:
-0,36 %
μ.ο. Euribor τριών (3) μηνών:
-0,34 %
Euribor έξι (6) μηνών:
-0,34 %
μ.ο. Euribor έξι (6) μηνών:
-0,31 %

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019


    Τελευταίες δέκα εργάσιμες ημέρες


Πρόσβαση στην ιστοσελίδα Euribor - Ιστορικά στοιχεία διάφορων χρονικών περιόδων: http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

1TARGET 2 System: Τrans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System.
Οι επίσημες αργίες του συστήματος TARGET είναι οι ακόλουθες:
  • η 1η Ιανουαρίου,
  • η Μ. Παρασκευή και η επόμενη ημέρα του Πάσχα της Καθολικής/Προτεσταντικής Εκκλησίας,
  • η 1η Μαΐου,
  • η ημέρα των Χριστουγέννων και η επόμενή της.
Οι αργίες αυτές ισχύουν και για την Ελλάδα.
Το ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, ο εκδότης του οποίου έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον κομιστή του, στην λήξη του, το προκαθορισμένο και αναφερόμενο στο ομόλογο ποσό, πέραν των τόκων που καταβάλλονται κατά τη διάρκειά του.

Ο μέσω ομολόγων δανεισμός των κρατών είναι μια συνηθέστατη πρακτική, σύμφωνα με την οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας αγοράζοντας το ομόλογο δανείζει στο Δημόσιο που το έχει εκδώσει το αντίστοιχο ποσό και το Δημόσιο - εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει στον κομιστή, πέραν των τόκων, το ποσό που αναγράφεται σε αυτό κατά την ημερομηνία που θα λήξει.

Τα κρατικά ομόλογα μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης συνήθως σε οργανωμένες αγορές. Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται, σε καθημερινή βάση, η αξία των ομολόγων και, συνεπώς, η τιμή τους, που πρακτικά είναι η υπολογιζόμενη απόδοσή τους, αν αυτά διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους (απόδοση στη λήξη).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόδοση των ομολόγων διάρκειας δέκα (10) ετών, που εκδίδει το Γερμανικό Δημόσιο έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τα ίδιας διάρκειας ομόλογα έκδοσης του Δημοσίου των υπολοίπων κρατών μελών της. Η διαφορά της απόδοσης των εν λόγω ομολόγων αντανακλά το κόστος δανεισμού του Δημοσίου του κράτους μέλους έκδοσης σε σχέση με αυτό του Γερμανικού Δημοσίου, στο οποίο ενσωματώνεται, μεταξύ άλλων, και η διαφορά του κινδύνου χώρας (country risk).

Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου και των αντίστοιχων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα κατά το κλείσιμο των αγορών (Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019) και η μεταξύ τους διαφορά έχουν ως εξής:
Απόδοση 10-ετούς ομολόγου Γερμανικού Δημοσίου:
-0,22 %
Απόδοση 10-ετούς ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου:
2,36 %
Διαφορά:
2,58 %