Επικαιρότητα

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την ανάθεση από πιστωτικά ιδρύματα δραστηριοτήτων σε τρίτους (“outsourcing”)

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές (“Guidelines”), με τις οποίες καταργούνται οι υφιστάμενες (2006) κατευθυντήριες γραμμές της ‘CEBS’ (ήτοι του προκατόχου της EBA) για το “outsourcing”.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν έναν σαφή ορισμό της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους και καθορίζουν τα κριτήρια για να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο μια δραστηριότητα, υπηρεσία, διαδικασία ή λειτουργία (ή τμήμα αυτής) που ανατίθεται σε τρίτους λογίζεται ως κρίσιμη (“critical”) ή σημαντική.

Στο πεδίο εφαρμογής τους, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, εμπίπτουν και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ (‘MiFID II’), στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’) και στην Οδηγία 2009/110/ΕΚ (‘EMD 2’) αντίστοιχα.

Επιπλέον, στο περιεχόμενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών έχουν ενσωματωθεί οι συστάσεις (“recommendations”) της EBA σχετικά με την ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων (“outsourcing”) των ιδρυμάτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους» (“cloud service providers”).

Τέλος, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε εφαρμογή στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ