Επικαιρότητα

Δημόσια Διαβούλευση από 18/1/2019 έως 8/2/2019 - Κώδικας Δεοντολογίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο τραπεζικό σύστημα

Όπως γνωρίζετε, από την 25η Μάϊου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργήθηκε η Οδηγία 95/46/ΕΚ με το ίδιο αντικείμενο, όπως και ο Ν. 2479/1997, με τον οποίο η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο, στο μέτρο που οι διατάξεις του έρχονται σε αντίθεση με τον Κανονισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του ως άνω Κανονισμού, ενώσεις φορέων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης και κατ’ επέκταση κοινούς σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ενθαρρύνονται να εκπονήσουν Κώδικες Δεοντολογίας με στόχο την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού από τα μέλη τους.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπόνησε, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών της, Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο τραπεζικό σύστημα.

Σκοπός του Κώδικα αυτού είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού στις επί μέρους εξειδικευμένες μορφές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων-πελατών τους που είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Το σχέδιο του ως άνω Κώδικα θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 15:00 της 8ης Φεβρουαρίου 2019, με σκοπό να συγκεντρώσουμε και να λάβουμε υπόψη, στο μέτρο του εφικτού, για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου του Κώδικα, και τις απόψεις και προτάσεις κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ή φορέα. Αυτές μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση CoCconsultation@hba.gr

 

Δημόσια Διαβούλευση από 18/1/2019 έως 8/2/2019 - Κώδικας Δεοντολογίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο τραπεζικό σύστημα